Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Distriktsstämmor

Distriktsstämma 2023

Lördagen den 23:e september 2023 höll Örebrodistriktet sin årsstämma fysiskt på Föreningarnas Hus i Örebro. Totalt närvarade 17 personer varav fyra elva (11) var ombud från distriktets föreningar. Stämmoordförande var Helena Astvald från Föreningarnas Hus och stämmosekreterare var Rebecka Helgesson, distriktssekreterare.

Under stämmans gång presenterade en proposition om att fastställa stadgeförslaget från föregående distriktsstämma. Propositionen antogs i sin helhet och stadgarna började gälla omgående.

Inför verksamhetsåret 2024 valdes nedan personer in i distriktsstyrelsen:

Övriga funktioner:

För att ta del av alla handlingar, se här!

Distriktsstämma 2022

Den 24 september 2022 hölls Örebrodistriktets årsstämma, både fysiskt och digitalt. Totalt närvarade elva (11) personer varav fyra (4) var ombud från distriktets föreningar. Stämmoordförande var Linda Wallberg och stämmosekreterare var Rebecka Helgesson.

Under stämmans gång presenterades två propositioner från styrelsen; en angående förslag på ändringar i distriktsstadgarna samt en angående förslag på tillägg i distriktets policy för ekonomiskt stöd. Båda propositionerna godtogs av föreningarnas ombud, och en andra läsning av stadgarna sker under nästkommande distriktsstämma för att sedan fastlägga dessa.

Inför verksamhetsåret 2023 valdes nedan personer till styrelseledamot:

Rebecka Helgesson hade ett (1) år kvar av sin mandatperiod. De tre suppleantplatserna lämnades vakanta.

Övriga funktioner:

För att ta del av alla handlingar, se här!

Extra distriktsstämma 2021

Den 16 december höll RUM Örebro ytterligare en extra distriktsstämma för att besluta kring fyllnadsval för ordförandeposten. Närvarande på mötet var totalt 5 personer, varav 3 var styrelsemedlemmar, 1 var ombud från medlemsföreningar och 1 var observatör. Mötesordförande var Per Magnusson och mötessekreterare var Rebecka Helgesson. 

Under mötet valdes tidigare styrelseledamot Fanny Tolkstam in som fyllnadsval till posten distriktsordförande fram till nästa ordinarie distriktsstämma. 

För att ta del av de olika stämmohandlingarna, klicka här! 

Extra distriktsstämma 2021

Den 30 oktober höll RUM Örebro en extra distriktsstämma för att besluta kring de nya distriktsstadgarna. Närvarande på mötet var totalt 11 personer, varav 8 var styrelsemedlemmar, 2 var ombud från medlemsföreningar och 1 var observatör. Mötesordförande var Maaike van Huisstede Welvaart och mötessekreterare var Rebecka Helgesson.

Under mötet gick presidiet igenom förslaget på de nya stadgarna, som redan hade lagts fram som förslag under föregående ordinarie distriktsstämma. Mötet godkände de nya stadgarna!

För att läsa de olika handlingarna till mötet, se här!

Årsmöte 2021

Den 9 maj hölls RUM Örebros distriktsstämma digitalt via mötesverktyget Microsoft Teams. Närvarande på stämman var totalt 25 personer, varav 13 av dessa hade rösträtt. Mötesordförande var Maaike van Huisstede Welvaart och mötessekreterare var Rebecka Helgesson.

Under mötet behandlades en proposition från styrelsen gällande att anta nya stadgar för distriktet. Detta grundade sig i att förbundet antog nya stadgar under förbundsstämman 2020 och eftersom distriktets stadgar lutar sig på förbundets så var det rimligt att byta. Under distriktsstämman godkändes den första läsningen av stadgarna och under året kommer distriktsstyrelsen att kalla till en extra distriktsstämma för att godkänna en andra läsning och anta de nya stadgarna.

En annan proposition som lades fram från styrelsen var ändringar i den befintliga bidragspolicyn. Framförallt så höjdes bidragsgränserna som står i policyn vilket ska möjliggöra ansökan om större bidrag från våra medlemmar och föreningar.

Det gjordes flera var under stämman, 2021:s styrelse ser ut som nedan:

Övriga funktioner:

För att läsa mer om de olika handlingarna, klicka HÄR!

 

Årsmöte 2020

Den 9 maj samlades både styrelsen och distriktets medlemmar för årets distriktsstämma. Till skillnad från vanliga år då vi samlas runt ett bord med fika i mitten eller i en konsertsal, så samlades vi den här gången vid varsin dator – men det gick ju jättebra det med!

Strax efter tolv så öppnade distriktsordförande Alexander Holmberg årets stämma och fortsatte sedan med att besluta om mötesordförande som blev han själv och sedan mötessekreterare som blev Inez Schultz. Protokolljusterare blev Maaike van Huisstede Welvaart och Valentin Weiner, och rösträknare blev Signe Haettman och Maaike van Huisstede Welvaart.

Nästa steg blev att fastställa röstlängden. Det här året närvarade 21 individer varav 12 var ombud från distriktets medlemsföreningar. Av dessa var 11 röstberättigade. Tillsammans med de närvarande ombuden gick mötesordförande igenom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, inkomna motioner och propositioner samt budget och den ekonomiska redogörelsen – varav alla går att finna nedan.

Utöver detta valdes flera personer in i årets styrelse:

Sedan tidigare så sitter Inez Schultz som ledamot och sekreterare, och Nora Saleh som suppleant. Styrelsen har även fått en ny distriktskonsulent under våren som heter Per Magnusson. Efter mötets avslutande så har även Susanna Heinebäck och Camilla Friman valts in i valberedningen.

Om du är sugen på att läsa de olika mötesdokumenten så hittar du dem här!

Årsmöte 2019

Distriktsstämman för 2019 hölls den 3 mars på Conventum Kongress i Örebro. Närvarande var hela distriktsstyrelsen, ombud från förbundsstyrelsen samt 26 ombud från distriktets lokalföreningar. Totalt hade 18 av ombuden rösträtt.

Inez Schultz valdes som distriktssekreterare för två år.
Maaike Welvaart valdes som distriktsledamot för två år.
Alvar Tegin valdes som distriktssuppleant för ett år.
Felix Koch valdes som distriktssuppleant för ett år.
Norah Saleh valdes som distriktssuppleant för ett år. 

KPMG valdes som revisionsbolag för verksamhetsår 2019.
Kevin Cao valdes som sammankallande valberedning för ett år.
Thomas Jonsergårdh valdes som valberedning för ett år.
Ylva Johansson valdes som valberedning för ett år. 

Det hade kommit in en motion från distriktsstyrelsen till stämman och den berörde ett förslag på en ny bidragspolicy. Förslaget innehöll tydliga riktlinjer om hur distriktsstyrelsen ska tänka när det gäller ekonomiska bidragsansökningar. Bland annat finns det instruktioner på max-summor och antal procent som är rimliga att bifalla.

Det uppstod diskussion kring förslaget, och det handlade främst om en mening där det stod att för att en lokalförening ska få ett bidrag under verksamhetsåret så måste det komma minst ett ombud från den lokalföreningen för att bidragsansökan ska godkännas. Efter diskussion och diverse yrkande på ändring så togs det ett beslut som godkändes av alla närvarande ombud.

Den nya bidragspolicyn kan du läsa här.

Årsmöte 2018

På RUMs årsmöte 2018 närvarade 17 föreningsmedlemmar från Örebro distrikt, varav 10 av ombuden hade rösträtt.

Alexander Johansson valdes som distriktsordförande för två år.
Rebecka Helgesson valdes som distriktssekreterare för ett år.
Peter Carell valdes som distriktskassör för två år.
Olof Boman valdes som distriktsledamot samt vice ordförande för ett år.
Valentin Weiner valdes som distriktsledamot för två år.
Markus Mattsson valdes som distriktssuppleant för ett år.
Inez Schultz valdes som distriktssuppleant för ett år.

Sebastian Klasson valdes som valberedning för ett år.
Thomas Jonsergårdh valdes som valberedning för ett år.
KPMG valdes som revisionsbolag för ett år.

Det lades fram en proposition om att RUM Örebro ska skapa en digital insamlingsbössa samt kulturrelaterade evenemang där en viss procent av vinsten ska gå till Musikhjälpen. Styrelsen menade att detta kommer ge distriktet möjlighet att synas mer, ge ekonomiskt bistånd till de som behöver det samt underhålla en gemenskapskänsla mellan distriktet och dess föreningar.

Beslutet som togs var att medlemsföreningarna ansåg att det är en bra idé och proposition godkändes.

Musikhjälpen är ett insamlingsevent som varje år skapar insamlingar med olika inriktningar. Eventets insamlingar går sedan till de som behöver pengarna, och 2017 års slogan var ”Barn är inte till salu” och fokuserade på barn som utsätts för människohandel och sexuella övergrepp världen över. 

Det lades även fram en motion angående KulturRUM – den festival som Örebro distriktsstyrelse benämnt tidigare. Planen är att festivalen ska hållas i Örebro, har en budget på 300 000:- samt ska genomföras 2020 i september. Målet är att festivalen ska ha 600 deltagare samt 50 volontärer från distriktets föreningar.

Närvarande ombud ansåg att KuturRUM är en bra idé och godkände därför motionen.

Årsmöte 2017 extra

KPMG valdes som revisionsbolag, 1 år.
Valberedningen föreslog att styrelsen ska under verksamhetsår 2017 leta efter en annan revisionsfirma.

Årsmöte 2017

Alexander Johansson lade fram en motion. Han ville att Örebrodistriktet ska arrangera en egen festival som ska vara klar under 2019. Han menade med det stora kapital Örebrodistriktet sitter på är dags att börja använda. Hans förslag var att festivalen ska ligga under hösten för att inte krocka med MusikRUM.

Distriktsstyrelsen lade fram ett förslag på stadgeändring, Kapitel 4: Revision §1. Detta för att det är svårt att hitta revisionsbolag som hanterar ideella föreningar eller mindre revisioner såsom RUM.

Distriktsstyrelsen lade fram ett förslag på stadgeändring, Kapitel 2: §6 punkt 14e.

Rebecka Helgesson valdes som distriktssekreterare, 1 år.
Olof Boman valdes som distriktsledamot, 1 år.
Valter Einarsson valdes som distriktsledamot, 2 år.
Petter Kristiansson valdes som distriktssuppleant, 1 år.
Valentin Weiner valdes som distriktssuppleant, 1 år.
Carola Jonsergårdh Karlsson valdes som revisionssuppleant.
Thomas Jonsergårdh valdes som valberedning.

Alexander, Malin och Valentin valdes som ombud till RUM-stämman.

Årsmöte 2016

Val på fem ledamöter och tre suppleanter:
Alexander Johansson valdes som distriktsordförande, 2 år.
Peter Carell valdes som distriktskassör, 2 år.
Rebecka Helgesson valdes som distriktssekreterare, 1 år.
Valter Einarsson valdes som distriktsledamot, 1 år.
Petter Kristiansson valdes som distriktsledamot, 1 år.
Herrman Larssonvaldes som distriktssuppleant, 1 år.
Olof Boman valdes som distriktssuppleant, 1 år.
Valentin Weiner valdes som distriktssuppleant, 1 år.

PwC valdes som distriktsstyrelsens revisorsbolag, 1 år.
Thomas Jonsergårdh valdes som valberedning, 1 år.

Alexander och Herrman valdes som ombud till RUM-stämman, som reserv valdes Valentin Weiner och Olof Boman.

X